ty Hansol Electronics VN, KCN yên bình I, phổ Yên, Thái Nguyên, Tổ thích hợp cao cấp SamSung Thái Nguyên. 4. Mô miêu tả phiên dịch tiếng anh công việc: -Phiên dịch h Hàn phiên dịch tiếng anh Quốc. -Hỗ trợ cấp hơn trong các hoạt động soạn thảo,